ก.แรงงาน เปิดบริการด้านแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ อาคารศูนย์ราชการชายแดนใต้ จ.ยะลา

วันที่: 
07 สิงหาคม 2019

           กระทรวงแรงงาน บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ให้บริการด้านแรงงานภายในศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (OSOS) บริเวณชั้น 3 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา อำนวยความสะดวกนักลงทุน ผู้ประกอบการ ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เชื่อมระบบการทำงานของหน่วยงานรัฐในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ตอบสนองนโยบายรัฐบาล

 

 

          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (OSOS) ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 ของอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถนนสิโรรส อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย โดยศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (OSOS) เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ โดยแบ่งเป็น กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ให้บริการวันจันทร์ ได้แก่ การขอใช้ไฟฟ้า ขอติดตั้งประปา เจาะน้ำบาดาล ขอติดตั้งระบบสื่อสาร ขออนุญาตก่อสร้าง กลุ่มบริการด้านแรงงานให้บริการวันอังคาร ได้แก่ แจ้งตำแหน่งงานว่างและความต้องการแรงงานของนักลงทุน การนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามเอ็มโอยู การฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้บริการข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กลุ่มเริ่มต้นธุรกิจ ให้บริการทุกวันพุธ ได้แก่ บริการการจดทะเบียนธุรกิจ/ทรัพย์สินทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศ การจดทะเบียนพาณิชย์ ขออนุญาตประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข การขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอุตสาหกรรม การขอใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมันและกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้คำปรึกษาตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพลังงาน กลุ่มดำเนินธุรกิจ/เกิดปัญหาทางธุรกิจ ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี บริการการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม การรับรองการประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การชำระภาษี การจดทะเบียน อย. การจดทะเบียนฮาลาล การให้บริการข้อมูลด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร้องเรียน ร้องทุกข์ และทุกกลุ่มบริการ ให้บริการทุกวันศุกร์ ประกอบด้วยหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมให้บริการ ในส่วนของกระทรวงแรงงานมีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคม
มาให้บริการด้วย
        สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล มีจำนวนวัยแรงงานทั้งสิ้น 1,894,590 คน ผู้มีงานทำ 1,864,716 คน ผู้ว่างงาน 29,753 คน ผู้รอฤดูกาล 265 คน แรงงานนอกระบบ 1,020,960 คน แรงงานต่างด้าว 81,585 คน มีสถานประกอบการ 14,767แห่ง และมีผู้ประกันตน 500,640 คน

----------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
เฉลิมพล เนียมสกุล - ภาพ/
7 สิงหาคม 2562