‘ผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ตรวจราชการ 'อุดรธานี' และ 'หนองคาย'

วันที่: 
07 สิงหาคม 2019
          วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจราชการเพื่อประชุมหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี รอบที่ ๓ ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดตามแผนการตรวจราชการฯ จากการตรวจราชการพบว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่ดำเนินการตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน นโยบายเร่งด่วนในเรื่องของการส่งเสริมให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศตามกระบวนการไปอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมให้มีทักษะฝีมือแรงงานสูงขึ้น เพื่อรองรับความต้องการตลาดแรงงาน จากการรายงานพบว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ต.ค.๖๑ - มิ.ย.๖๒) จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีคนหางานเดินทางไปทำงานต่างประเทศมากที่สุด โดยไปประเทศไต้หวันสูงสุด รองลงมาประเทศอิสราเอล สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น ฟินแลนด์และประเทศอื่นๆ โดย สจจ.อุดรธานี ดำเนินการรับสมัครคนหางาน ที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศแบบถูกต้อง จำนวน ๖,๔๑๕ คน เพื่อส่งต่อให้กรมการจัดหางานจัดส่งเป็นการทำงานโดยรัฐบาลจัดส่ง ซึ่งคนหางานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบริการจัดหางาน คนหางานได้งานทำ มีรายได้ที่เเน่นอน และได้รับสวัสดิการเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ซึ่งจากการประมาณการรายได้ตามอัตราค่าจ้างของแต่ละประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ต.ค.๖๑ - มิ.ย.๖๒) คิดเป็นจำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น ๒,๖๘๕ ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำขอให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และขอให้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อจะได้สิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เมื่อกลับมาประเทศไทย
 
 
 
          ในส่วนของการรับรองความรู้ความสามารถ คณะผู้ตรวจราชการฯ แนะนำว่า นอกจากสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารแล้ว กพร. ยังร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากรในสาขาอื่นๆ ด้วย อาทิ สาขาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และสาขาช่างเชื่อม พร้อมทั้งผลักดันให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้ง ๒ สาขา เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในอนาคตอันใกล้สาขาที่กล่าวมานี้จะเป็นสาขาในลำดับถัดไปที่จะพิจารณาให้มี License เพื่อเป็นการรับรองด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ใช้บริการ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สูงขึ้น จึงเน้นย้ำ ขอให้ สพร.๑๘ อุดรธานี เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการทดสอบฯ แก่ผู้ประกอบการด้านช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หรือผู้ประกอบการอาชีพด้านช่างเชื่อม ที่เข้าสมัครรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการทดสอบฯ ได้ที่ สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หลังจากนั้นตรวจติดตามผลตามแผนการตรวจราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
 
 
 
          ในช่วงบ่าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดหนองคายร่วมกับแรงงานจังหวัดหนองคาย (นางวรรณกานต์ ขาวลาภ) และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน)โดยมีวิทยากรผู้ฝึกอบรมสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารให้การต้อนรับ ในโครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒ โดยบูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๕-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีผู้ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ ๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน ๑๕ คน และเข้ารับรองความรู้ความสามารถ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคายต่อไป หลังจากนั้นเข้าตรวจเยี่ยม บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๔ ถนนหนองคาย-โพนวิสัย ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ประกอบกิจการ การต้ม การกลั่น และการผสมสุรา การผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ (ThaiBev) โดยมีนายธนู พรหมรังษี ผู้จัดการโรงงานอาวุโส ให้การต้อนรับ มีลูกจ้าง จำนวน ๒๔๔ คน และลูกจ้างคนพิการอีก ๓ คน จากการตรวจเยี่ยมพบว่าเป็นบริษัท ได้รับรางวัลการบริหารที่มีธรรมาภิบาล และได้รับรางวัลหลายปะเภท ทั้งด้านรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านสวัสดิการแรงงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รางวัล GLP และTLS และยังได้เข้าร่วมโครงการ To be number one อีกด้วย
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
7 สิงหาคม 2562