หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่พิจิตร ตรวจติดตามการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

วันที่: 
08 สิงหาคม 2019

            วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ของประชาชน โดยมีโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับ และนำลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆ

 

            โดยในช่วงเช้าคณะผู้ตรวจได้ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2562 ร่วกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นคุณภาพ ณ บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ต่อด้วยการเยี่ยมกลุ่มจักสานเส้นพลาสติกที่ตำบลท้ายน้ำอำเภอโพทะเล และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กลุ่มจักสานจากไม้ไผ่ ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร ซึ่งกลุ่มจักสานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตรที่เข้ามาส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มคิดประดิษผลงานจากไม้ไผ่ ออกมาในรูปแบบต่างๆที่ เสริมรายได้ให้กับครอบครัว

            ในการนี้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้กล่าวว่า หลังจากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ได้เห็นการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนสามารถรวมกลุ่ม สร้างชิ้นงานจากวัสดุใกล้ตัว เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และมีความพึ่งพอใจที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ที่ช่วยกันดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีความป็นอยู่ที่มั่นคง และตอบสนองความต้องการของประชาชน

-------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์