ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

'หน.ผู้ตรวจแรงงาน' ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.นครสวรรค์

วันที่: 
08 สิงหาคม 2019

           วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และแผนการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขตตรวจที่ 18 จังหวัดนครสวรรค์ รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) โดยมีนางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้ความสำคัญกับผลงานเชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการเป็นหลัก เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนักกระทรวงแรงงาน A1 (1) การยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ณ บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด

 

 

------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
7 สิงหาคม 2562