ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันที่: 
08 สิงหาคม 2019

          วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยก่อนการประชุมฯ คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอีกด้วย ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวมีวาระเพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ๑. การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ๒. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอปรับปรุงบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน ๓. การแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจแทนตำแหน่งที่ว่าง และ ๔. การเสนอรายชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อประชุมและเลือกกันเองเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๓ ภาค ๔ ภาค ๕ และภาค ๙ 

 

 

++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

สมภพ  ศีลบุตร - ภาพ

๘ สิงหาคม ๒๕๖๒