ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลแรงงานต่างด้าว พัฒนาระบบ ‘สมาร์ทเซอร์วิส’ ยกระดับบริการผู้ประกอบการนิคมฯ

วันที่: 
08 สิงหาคม 2019

            วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้ประกอบพาณิชยกรรม ระหว่างกรมการจัดหางานและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES

            ทั้งนี้ การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้ประกอบพาณิชยกรรม กรมการจัดหางานและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะร่วมพัฒนาและปรับปรุงระบบงานบริการของหน่วยงานให้มีความร่วมมือกันในการวางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบงาน และปรับปรุงกระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรม เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปรับรูปแบบวิธีการดำเนินการของภาครัฐให้มีลักษณะเบ็ดเสร็จครบวงจร มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อยและตรวจสอบได้ ซึ่งปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลหรือยุคเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งใช้ระบบสื่อสารข้อมูล คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเข้ามาอำนวยความสะดวกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เราจึงตัวปรับตัวและแข่งขันให้ทันกับกระแสโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะตอบโจทย์นโยบาย “Thailand ๔.๐” ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

            นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ กรมการจัดหางานมีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรและทำงานในนิคมอุตสาหกรรม ขณะที่ กนอ.มีหน้าที่แจ้งการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร และทำงานในนิคมอุตสาหกรรมมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๒ ต่อนายทะเบียนเพื่อออกใบอนุญาตทำงานตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตให้นำช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาทำงานในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งการอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องแจ้งให้กรมการจัดหางาน

            นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กนอ. และกรมการจัดหางาน ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการพาณิชยกรรมในขั้นตอนการขอและออกใบอนุญาตนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาประกอบอาชีพในนิคมอุตสาหกรรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบดิจิทัล โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐทั้งสองแห่งแบบ “สมาร์ทเซอร์วิส” (Smart Services) เพื่อให้ผู้ประกอบการในนิคมฯ ขออนุมัติ อนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (Online) ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

-------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์