ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.มหาสารคาม ตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 10

                วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้คณะทำงานตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (กรง.มค./ปค.มค./กอ.รมน.จ.มค.) ตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 10 สถานประกอบการผ่านการตรวจจำนวน 3 แห่ง ได้แก่  บริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัด สาขาอำเภอชื่นชม ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ลูกจ้าง 1,288 คน (ชาย 484 คน หญิง 804 คน) ลูกจ้างชาวไทย 1,275 คน เมียนมา 13 คน (ชายทั้งหมด) บริษัทลุงหารไม้เก่า จำกัด (สำนักงานใหญ่ 419 หมู่ที่ 14 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน) ที่ตั้งโรงงาน 132 หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน  พบลูกจ้าง 14 คน (ชาย 11 คน หญิง 3 คน) และ โรงแรมแดนสวรรค์ 3 เลขที่ 114 หมู่ที่ 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย พบลูกจ้าง 4 คน (ชาย 1 คน หญิง 3 คน)  รวมลูกจ้างที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 1,306 คน คณะทำงานได้แนะนำภารกิจด้านแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย การประกันสังคม/การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (มีหนังสือเชิญนายจ้าง 3 แห่ง (สปจ.1 โรงแรม/สสค.2 โรงแรม,ลุงหารไม้เก่า) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม ความปลอดภัยสาธารณะ (ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.การโรงแรมฯ ผลการตรวจภาพรวมไม่พบการใช้แรงงานบังคับ/การใช้แรงงานเด็ก/การค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย