ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ประชุม คกก. บริหารสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน

วันที่: 
14 สิงหาคม 2019

          วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. นางพรทิพย์ วลีอิทธิกุล อุปนายกรักษาการนายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการมอบทุนการศึกษาบุตร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2562 การสนับสนุนกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 และการจำหน่ายสินค้า OTOP 4 ภาค ภายในกระทรวงแรงงาน

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ/ข่าว

13 สิงหาคม 2562