ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รมว.แรงงาน ต้อนรับ สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย และเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและหารือข้อราชการ

วันที่: 
14 สิงหาคม 2019

          วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย (สพท.) และประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือข้อราชการในประเด็นปัญหาด้านแรงงาน โดยได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จำนวน ๗ ข้อ ได้แก่ ๑.ปฏิรูปเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน ๒.ปฎิรูปค่ารักษาพยาบาลกองทุนเงินทดแทนให้เท่าเทียมกับสิทธิการรักษาพยาบาลเท่ากับกองทุนอื่น ๓.รัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่ม "กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง" ๑,๐๐๐ ล้านบาทในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๔.ปฏิรูปการจ้างงาน หน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐให้เป็นการจ้างแรงงานให้อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายกองทุนเงินทดแทน ๕.รัฐบาลต้องมีมาตรการควบคุมราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ๖.รัฐบาลต้องมีมาตรการช่วยเหลือนายจ้างที่ได้รับผลกระทบกรณีปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๔๐๐ บาทต่อวัน มาตรการระยะยาว ๔ ปี และ ๗.ค่าจ้างขั้นต่ำให้เป็นค่าจ้างแรกเข้าและให้มีโครงสร้างค่าจ้างประจำปีหรือตามทักษะฝีมือแรงงาน ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

-----------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
14 สิงหาคม 2562