ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รมว.แรงงาน ต้อนรับ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและหารือข้อราชการ

วันที่: 
14 สิงหาคม 2019

          วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายชิโระ ซะโดะชิมา (H.E. Mr. Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
         โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สนทนาร่วมกับ นายชิโระ ซะโดะชิมา เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ ในประเด็นสำคัญภายใต้ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ การจัดส่งแรงงานไปฝึกงานเทคนิคและทำงานในประเทศญี่ปุ่น การจัดทำบันทึกความร่วมมือเกี่ยวกับกรอบพื้นฐานสำหรับความร่วมมือทางด้านข้อมูลเพื่อการดำเนินการที่เหมาะสมของระบบที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรแรงงานต่างชาติที่มีสถานะพำนักในญี่ปุ่นในฐานะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Worker) ผลการดำเนินงานการจัดส่งแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการดำเนินงานของกรมการจัดหางานในอนาคตเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยเข้าไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ความร่วมมือจัดส่งผู้บริบาลมาดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ และการดูแลแรงงานที่กลับจากการทำงานในต่างประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เป็นต้น ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

       

-----------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
14 สิงหาคม 2562