ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ประชุม คกก.พิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันที่: 
16 สิงหาคม 2019

            วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาองค์การเอกชนต่างประเทศขออนุญาตเข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย จำนวน ๒ องค์การ องค์การเอกชนต่างประเทศขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน ๕ องค์การ องค์การเอกชนต่างประเทศขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน และขอรับเจ้าหน้าที่ใหม่ จำนวน ๒ องค์การ องค์การเอกชนต่างประเทศขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน และเพิ่ม/เปลี่ยนสถานที่ตั้ง จำนวน ๒ องค์การ องค์การเอกชนต่างประเทศขอรับเจ้าหน้าที่ใหม่ และเพิ่ม/เปลี่ยนผู้รับมอบอำนาจ จำนวน ๓ องค์การ และองค์การเอกชนต่างประเทศขอรับเจ้าหน้าที่ใหม่ จำนวน ๒ องค์การ ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น ๑๐ กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 

                                                                                                                                                                         DOWNLOAD IMAGES

-------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์