ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กระทรวงแรงงานเข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติภายใต้หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งต้านทุจริต" ปี 2562

วันที่: 
20 สิงหาคม 2019

                นายประทีป  ทรงลำยอง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายนิยม สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และ อาสาสมัครแรงงาน/ เครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติภายใต้หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" ปี 2562 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

                ทั้งนี้ นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธ์ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี/ประธานสภาเหยี่ยวกลาง ได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อยในยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต หัวข้อ "การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต" งานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนจากกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ กระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมถึงข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ประสบผลสำเร็จ