ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

‘ผู้ช่วยปลัดแรงงาน’ ร่วมประชุม ‘เชิงนโยบายระดับสูงด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อม’

วันที่: 
20 สิงหาคม 2019
          นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เข้าร่วมประชุมเชิงนโยบายระดับสูงด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ ความตกลงการค้าเสรี (High - Level Policy Dialogue on Labour and Environment in Free Trade Agreements) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักเลขาธิการอาเซียนระหว่างวันที่ 15 - 16 ส.ค. 62 ณ ที่ทำการสำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมหลัก 3 ข้อ ได้แก่ 1) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจในประเด็นหัวข้อการหารือใหม่คือด้านแรงงานและด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเสนอให้บรรจุในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA)ในภูมิภาคอาเซียน  2) เพื่อสร้างเวทีการหารือร่วมกันของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน และ 3) เพื่อสร้างต้นแบบที่มีศักยภาพและหารือร่วมกันในอนาคตระหว่างด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจการค้า 
 
 
          โดยในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ FTA และความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ด้านการค้า แรงงาน และสิ่งแวดล้อม  และประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมอภิปรายกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเจรจาความตกลง FTA ทั้งในลักษณะพหุภาคีและทวิภาคี โดยการอภิปรายช่วงแรกเป็นความเชื่อมโยงของ FTA กับข้อบทด้านสิ่งแวดล้อม ผู้อภิปรายประกอบด้วย เวียดนาม มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ส่วนการอภิปรายช่วงที่สองเป็นความเชื่อมโยงของ FTA กับข้อบทด้านแรงงาน ซึ่ง นางพัฒนา พันธุฟัก ได้รับเชิญให้เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย มีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เมียนมา และบรูไน ซึ่งประสบการณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการเจรจาความตกลง FTA นั้น ประเด็นด้านแรงงานถูกบรรจุเป็นเงื่อนไขภายใต้ความตกลงในหลายประเด็นโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานที่สะท้อนผ่านอนุสัญญาหลักของ ILO ประกอบด้วย การขจัดการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน และเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง และการคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของแรงงานในด้านค่าจ้างแรงงาน ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ฯลฯ 
          วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมหารือแยกกลุ่ม (Breakout Session) เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดทิศทางของอาเซียนในการเจรจา FTAs เมื่อจำเป็นต้องบรรจุข้อบทด้านแรงงานในเนื้อหาของความตกลง ซึ่งประเทศสมาชิกทั้งหมดมีความห่วงกังวลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศซึ่งเป็นประเด็นที่มักถูกเสนอเป็นเงื่อนไขในข้อตกลง โดยเฉพาะประเทศที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาหลัก 8 ฉบับ ของ ILO ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบที่จะให้สำนักเลขาธิการอาเซียนศึกษาหรือรวมรวมข้อมูลความพร้อมของประเทศสมาชิกด้านกฎหมายและการให้สัตยาบันอนุสัญญาทั้ง 8 ฉบับ แนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิและคุณภาพชีวิตของคนทำงาน การจัดประชุมสร้างความเข้าใจรูปแบบและวิธีการของ FTA สร้างแนวปฏิบัติ (Guiding Principle) ในการเข้าร่วมการเจรจาต่อรอง FTAs ในประเด็นด้านแรงงาน (Labour Chapter) โดยอาเซียนต้องกำหนดความพร้อมขั้นพื้นฐาน (Common Ground) ที่ประเทศสมาชิกรับได้ ให้แล้วเสร็จก่อนการเข้าร่วมเจรจา FTAs
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานอาเซียน สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ข้อมูล
20 สิงหาคม 2562