ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผต.รง. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตน ณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ และ รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย จ.พะเยา

วันที่: 
21 สิงหาคม 2019
          ในช่วงบ่าย ของวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนที่คลอดบุตร ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และเยี่ยมผู้ประกันตนที่ป่วยและพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง
 
 
          ต่อจากนั้น เดินทางไปเข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย บ้านสันปู่เลย ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งสมาชิกกลุ่มเคยผ่านการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการทำสินค้าที่ระลึกแฮนด์คราฟท์นกยูง จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายจรัส สุทธิกุลบุตร ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นางศุภรดา กันทะวงค์ ประธานกลุ่มหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดพะเยา และนายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมนำเยี่ยมกิจกรรมของกลุ่ม
          ทั้งนี้ กลุ่มหัตถกรรมล้านนาบ้านสันปูเลย มีสมาชิก 45 คน มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ งานแฮนด์คราฟท์ของใช้ของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ผักตบชวาและไม้ไผ่ ซึ่งหาได้ง่ายๆ จากพื้นถิ่นของจังหวัดพะเยา ในรูปแบบกระเป๋าข้องมงคล ประเป๋าถือ กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าใส่เสื้อผ้า และกรอบรูปโลหะขึ้นรูปบนพื้นไม้ไผ่สานเอกลักษณ์ของพะเยา ด้วยสัญลักษณ์นกยูงไทยอันเป็นสัญลักษณ์สัตว์ประจำจังหวัดพะเยา รูปช้าง รูปพญานาค รูปพญาครุฑ หรือรูปของพญางำเมืองอดีตเจ้าผู้ครองเมืองพะเยา ซึ่งขึ้นรูปจากแผ่นโลหะอลูมิเนียมที่ตอกด้วยเครื่องมือตอกเป็นภาพนูนต่ำ อันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของหัตถศิลป์ล้านนาไทย ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้เข้ามาช่วยในการพัฒนาฝีมือให้กับสมาชิกกลุ่ม ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาที่ช่วยในการหาแหล่งเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และหาตลาด รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มผ้าทอพื้นเมือง ผ้าทอไทลื้อ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ประดับ ตกแต่งสินค้าของตัวเอง โดยการซื้อหาหรือแลกเปลี่ยนกันภายในเครือข่าย ซึ่งจะสร้างงานและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัด ขณะเดียวกันเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไฮบริดลูกผสมรูปแบบใหม่ที่แตกต่าง เป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้า
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
21 สิงหาคม 2562