ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน สร้างเครือข่ายบุคลากรด้านการข่าว เพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชน

วันที่: 
23 สิงหาคม 2019

            กระทรวงแรงงาน จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านการข่าว ติดตามสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ สร้างภาพลักษณ์องค์กร เพิ่มประสิทธิภาพให้บริการประชาชนด้านแรงงานอย่างครบวงจร

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES

            เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับความสำคัญของข่าวและสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน โดยการสร้างเครือข่ายด้านการข่าว และการติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกระทรวงแรงงาน ณ ห้องวิภาวดี 1 โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการดูแล คุ้มครองและจัดสิทธิสวัสดิการด้านแรงงานให้กับผู้อยู่ในวัยแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ และแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม โดยการส่งเสริมให้เกิดการมีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี หากกำลังแรงงาน มีองค์ประกอบเหล่านี้ ก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจดีนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปัญหาอาชญากรรมหรือปัญหาครอบครัวก็จะไม่เกิด สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

            นายวิวัฒน์ฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน ได้มีการติดตามข่าวสารสถานการณ์สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การชุมนุมประท้วง การเกิดอุบัติภัย การเกิดอุบัติเหตุ การถูกหลอกลวงหรือการลักลอบไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทย การหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าวหรือสถานการณ์สำคัญอื่น ๆ ได้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล ความรวดเร็วและแม่นยำของข่าวสาร ซึ่งการปฏิบัติงานด้านการข่าวอาจจะพบปัญหาอุปสรรค จึงจำเป็นต้องมีการสร้างเครือข่าย เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญให้มีเนื้อหาแม่นยำ ครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และกำหนดแนวทางในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยการเป็นเครือข่ายด้านการข่าว จะทำให้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

            สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภัยคุกคามความมั่นคงที่ต้องตระหนักรู้” การเสวนากลุ่มและการแลกเปลี่ยนเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายด้านการข่าวและแนวทางในการบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยมีผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกปฏิบัติการด้านการข่าวและสถานการณ์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับด้านการข่าวและการติดตามสถานการณ์ รวมทั้งแกนนำอาสาสมัครแรงงาน รวมทั้งสิ้น 80 คน

------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

23 สิงหาคม 2562

ชนินทร เพ็ชรทับ ข่าว

ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพ