แรงงานจังหวัดลำปาง มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลในองค์กรที่มีคุณธรรมของสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางให้แก่นางเรณู สันบุญเป็ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โดยเป็นบุคคลที่มีความประพฤติปฏิบัติที่ดียึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม

                 วันนี้ (๒๓ ส.ค. ๖๒) นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดลำปาง มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลในองค์กรที่มีคุณธรรมของสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางให้แก่นางเรณู สันบุญเป็ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โดยเป็นบุคคลที่มีความประพฤติปฏิบัติที่ดียึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ตามหลักคุณธรรม ๔ ประการ (ด้านพอเพียง ด้านวินัย ด้านสุจริต และด้านจิตอาสา) ณ ห้องสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง (ชั้น ๒) ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง