‘ก.แรงงาน’ ประชุม ‘eMENSCR ของ สป.รง.’

วันที่: 
26 สิงหาคม 2019
          วันนี้ (26 ส.ค. 62) เวลา 09.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายนิยม สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงการรายงานผลแผนงาน/โครงการในระบบ ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สป.รง.) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานรับทราบ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ทุกหน่วยงานเตรียมจัดทำแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเพื่อทำความรู้จักระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
26 สิงหาคม 2562