ก.แรงงาน สรุปผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

วันที่: 
27 สิงหาคม 2019

            กระทรวงแรงงาน ประชุมและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

 

 

                                                                                                                                                                         DOWNLOAD IMAGES

           วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมตรวจประเมินผลการเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน บรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า ในนามของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการมาตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการฯ ในวันนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านที่เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานในการขับเคลื่อนการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้แก่ประชาชนและบุคลากรในหน่วยงาน อันจะก้าวสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

            ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีอำนาจหน้าที่อำนวยการบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ และสนับสนุนการดำเนินงานระดับพื้นที่ ทั้งในส่วนภูมิภาค คือ สำนักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด และในต่างประเทศ คือ สำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ จำนวน 13 แห่ง โดยมีเป้าประสงค์หลัก เพื่อให้การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
และแรงงานทุกกลุ่ม ไม่ว่าคนไทย คนต่างด้าว มีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันทางสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีหน่วยงานภายในกระทรวงแรงงาน ได้แก่ กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย

            การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557 - 2561) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 3) ด้านความมั่นคงทางสังคม นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีกระบวนการสร้างการรับรู้ที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่บุคลากรทุกระดับในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ผ่านระบบ Video Conference การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการทุกระดับ

            อีกทั้ง ผลงานเด่นด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน “กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานผิดกฎหมาย การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายอย่างเป็นรูปธรรม” และผลงานที่สำคัญ คือ การให้สัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 188
ว่าด้วยการทำงานภาคประมง พิธีสารส่วนเสริมฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ และผลงานล่าสุด คือ การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่ถูกลอยแพที่ประเทศโซมาเลีย เดินทางกลับมาประเทศไทยอย่างปลอดภัย และดำเนินการช่วยเหลือตามสิทธิของแรงงาน

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

27 สิงหาคม 2562