ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงจัดโครงการอบรมกฎหมายแก่แรงงานไทยในฮ่องกง ประจำปี 2562

               วันที่  25 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00  - 16.00 น. สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงจัดโครงการอบรมกฎหมายแก่แรงงานไทยในฮ่องกง ประจำปี 2562 ณ ร้่านอาหารรวมใจ ชั้น 2 เขตเกาลูนซิตี้ โดยรองกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง นางณัฎฐา สุนทราภา รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมกฏหมายฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ เสริมสร้างศักยภาพแก่แรงงานไทย ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแรงงานไทย สำนักงาน        แรงงานฯ ตลอดจนหน่วยงานท้องถิ่น  โดยมีการให้ความรู้ในหัวข้อ ดังต่อไปนี้   

               1. หัวข้อ "การให้บริการงานด้านกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง / การปฎิบัติตัว  ของคนไทยในสถานการณ์พิเศษรวมถึงแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศที่เน้นประชาชน          เป็นศูนย์กลาง" โดยวิทยากรได้แก่ นางณัฏฐา สุนทราภาและนายสรยศ คำบันลือ รองกงสุลใหญ่ ฯ

               2. หัวข้อ "สิทธิประโยชน์ของแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ โดยวิทยากรจากกรมแรงงานฮ่องกง ได้แก่     Miss Pauline Ng และ Miss Sandra Tsang   6 หมู่ 12 บ้านไชทอง ต.โพธฺื๋ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

               3. หัวข้อ "รู้จักการให้บริการล่ามจาก ศูนย์  Cheer "วิทยากร ได้แก่ นางสาวนงนุช สืบไว้ และ      Miss Nisha Gurung  

               4. หัวข้อ "การประกันสังคมตามมาตรา 40 นโยบายและการดูแลกำลังแรงงานของกระทรวงแรงงาน" โดยนางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล (ฝ่ายแรงงาน )  

               5. หัวข้อ " การรายงานตัวและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจ้างงาน" โดย นางสาวบุศรากร  อ่วมอุไร และนางสาวนภาพร เสนาธรรม เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานฯ

               การอบรมครั้งนี้ มีแรงงานไทยเข้ารับการอบรมจำนวน 74 คน โดยมีการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่ตอบคำถามในระหว่างการบรรยายด้วย