‘ผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ‘จังหวัดสงขลา’

วันที่: 
28 สิงหาคม 2019
          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่บัณทิตแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่  พาราไดส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีแรงงานจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบัณฑิตแรงงาน เข้าร่วม 115 คน การสัมมนาเพื่อบัณฑิตแรงงาน จะได้นำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ แผนธุรกิจ การจัดการตลาด การจัดการผลิตไปใช้ในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองเพื่อนร่วมงาน องค์กรและท้องถิ่น รวมทั้งผลักดันเป้าหมายในระดับต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
 
          หลังจากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 จังหวัดสงขลาโดยมีนายชัยฤทธิ์พลละเอียด ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 จังหวัดสงขลา
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
28 สิงหาคม 2562