ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ประชุม คกก.กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

วันที่: 
28 สิงหาคม 2019

            วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนลูกจ้าง ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณามาตรการแก้ไขปัญหาการรับเงินค่าปรับจากศาลในระหว่างรอการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการส่งเงินค่าปรับ และกำหนดเวลาส่งเงินค่าปรับ พ.ศ. 2542 ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... การทบทวนแผนบริหารลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 – 2564 และการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ/ข่าว

28 สิงหาคม 2562