‘ผู้ช่วยปลัดแรงงาน’ ประชุม ‘The 4th Employment Working Group’

วันที่: 
29 สิงหาคม 2019
          นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุม The 4th Employment Working Group (EWG) ณ เมืองมัตสึยามา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาร่างปฏิญญารัฐมนตรีแรงงานและการจ้างงาน G20 ค.ศ.2019 หัวข้อหลัก การกำหนดทิศทางอนาคตของงานโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้แล้วเสร็จ ก่อนการรับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานและการจ้างงาน G20 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2562  โดยมุ่งเน้นการอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับ งานรูปแบบใหม่ (new forms of work) ทิศทางการดำเนินการในอนาคต (way forward) และการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบร่างปฏิญญาฯ ในภาคผนวก
 
 
          สำหรับสาระสำคัญของร่างปฏิญญาฯ ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 2) นโยบายที่เกี่ยวกับระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานขึ้น (longer working life) อันเป็นผลที่เกิดมาจากสังคมผู้สูงอายุ 3) การจ้างงานรูปแบบใหม่ อาทิ งานการดูแลระยะยาว (long-term care) และ 4) การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ  ซึ่งร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิก G20 และประเทศที่ได้รับเชิญเข้าร่วม (รวมถึงประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน) ต่อการกำหนดทิศทางด้านนโยบายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและอนาคตของงาน โดยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการรับรองร่างปฏิญญาฯ ด้วยแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 โดยประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการหารือระหว่างการประชุมเพื่อเตรียมการกำหนดนโยบายรองรับงานรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยต่อไป
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
29 สิงหาคม 2562