‘ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน’ ลงพื้นที่อยุธยา เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในสถานศึกษา

วันที่: 
29 สิงหาคม 2019

            ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในสถานศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย บูรณาการทุกภาคส่วน พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อแก่เยาวชนให้สามารถเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

                                                                                                                                                                       DOWNLOAD IMAGES

            วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในสถานศึกษา ณ หอประชุมพระราชทาน รัชกาลที่ 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงาน สิทธิหน้าที่ ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลโลกอาชีพ ข้อมูลโลกการศึกษา และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ/เลือกประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตรงตาม ความรู้ ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจเรื่องสถานศึกษาปลอดภัย ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษาจำนวน 400 คน ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้ารับการเสริมสร้างความรู้ตามโครงการ โดยมีแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) อยุธยา ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมถ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว

            ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู พัฒนาทักษะอาชีพ มีการกำหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะมีแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต ตลอดจนการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ  การมีงานทำที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม โดยการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่การดำรงชีพ

            “การจัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในสถานศึกษา “โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย” เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการศึกษาและภาคแรงงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างยิ่ง ขอชื่นชมในความร่วมมือการทำงานตามแนวทางประชารัฐของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ รวมทั้งขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้จัดงานและผู้ร่วมงานทุกท่านที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้น” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายสุด

            จากนั้น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เข้าเยี่ยมชมการอบรมตามโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รุ่นที่ ๓) ณ โรงแรมอยุธยาริเวอร์วิว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

--------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์