‘รมว.แรงงาน’ มอบโล่องค์กรและผู้ทำคุณประโยชน์ด้านส่งเสริมการจ้างงาน

วันที่: 
29 สิงหาคม 2019

         วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีมอบโล่ “งานส่งเสริมการมีงานทำ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีนายสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณองค์กร หน่วยงาน และบุคคล/กลุ่มบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมการมีงานทำอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การให้ความร่วมมือขององค์กรที่สนับสนุนการส่งเสริมการมีงานทำ ซึ่งเป็นต้นแบบของการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับสังคม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง แก้ไขปัญหาปากท้อง และสร้างรายได้ให้กับประชาชนให้พอเพียงต่อการดำรงชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ มีศักยภาพที่จะดำเนินชีวิต สร้างการเติบโตเชิงคุณภาพโดยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีงานทำอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการแสดงถึงพลังทางสังคมในการส่งเสริมการมีงานทำแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนวัยทำงานทุกกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นการส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำในทุกพื้นที่ สนับสนุนให้มีการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่องตลอดวัยทำงาน  

 

 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการขององค์กร/นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมการมีงานทำในสถานประกอบการ ด้านต่างๆ ทั้งการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ การส่งเสริมการมีงานทำแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ ทหารก่อนปลดประจำการ เป็นต้น ตลอดจนการส่งเสริมการทำงานนอกระบบด้วยการรับงานไปทำที่บ้าน ประกอบด้วย บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด และบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่กรมการจัดหางานให้การส่งเสริมสนับสนุนมาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายภูตาล ซึ่งผลิตชิ้นงานจากไม้ตาลและงวงตาล  กลุ่มพัดสานแม่ระยอง ซึ่งผลิตและจำหน่ายพัด  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกกบางพลวง ซึ่งผลิตและจำหน่ายเสื่อกก รวมไปถึงบริการแนะแนวอาชีพ ทดสอบวัดบุคลิกภาพ และทดสอบความถนัดทางอาชีพ และการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อีกด้วย

 

--------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

กรมการจัดหางาน – ข้อมูล/

สมภพ  ศีลบุตร – ภาพ/

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒