ก.แรงงาน ประชุมหารือทบทวนปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างบุคลากรโครงการสงเคราะห์แรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่: 
03 กันยายน 2019

            วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อทบทวนการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างบุคลากรตามโครงการสงเคราะห์แรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมตรีเทพ ๒ ชั้น ๑๔ กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES

-------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์