อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดของประเทศ ประจำปี 2563 มีผลบังคับใช้ เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายงานการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัด ประจำปี 2563 ของประเทศญี่ปุ่น ตามประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ โดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

 

อ้างอิง https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/