สนร.ญี่ปุ่นดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

            การสัมนาเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในญี่ปุ่น”

                วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network Japan) ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในญี่ปุ่น เพื่อให้อาสาสมัครสามารถให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบด้านแรงงานเบื้องต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ให้กับแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นได้ โดยครั้งนี้มีอาสาสมัครแรงงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วสัมมนาจำนวน  48 คน