ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รมว.แรงงาน และคณะ ตรวจเยี่ยมกลุ่มทอผ้าบ้านสันหลวงใต้ จ.เชียงราย

วันที่: 
20 กันยายน 2019

        วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมกลุ่มทอผ้าบ้านสันหลวงใต้ ณ ที่ทำการกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสันหลวงใต้ ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

 

 

       สำหรับกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย กรมการจัดหางาน โดยส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาและยกระดับฝีมือตามโครงการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ทอผ้าบ้านสันหลวงใต้ ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๒๐ คน ซึ่งเป็นการฝึกอาชีพทอผ้าคลุมไหล่ นอกจากนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายได้เข้าไปให้ความรู้แนวทางในการบริหารจัดการกลุ่ม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน รวมทั้งได้สนับสนุน ส่งเสริมด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เช่น เชิญกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงพร้อมจำหน่าย ตามงานต่าง ๆ และศึกษาดูงานทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด
       ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๖๗ คน มีการจัดตั้งกลุ่มในรูปแบบการรวมหุ้น ซึ่งก่อให้เกิดรายได้จากการปันผลจำนวน ๒๐ คน และเป็นผู้สูงอายุ ๑๒ คน เฉลี่ยเดือนละไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ บาท/เดือน โดยปัจจุบันมีส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อยกระดับและพัฒนาฝีมือของสมาชิกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

----------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
19 กันยายน 2562