ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่: 
20 กันยายน 2019

          เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายสุรเดช  วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ ของกระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

           โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรของการถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ เป็นการถอดบทเรียนความรู้จากผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ (Tacit Knowledge) จากผู้เกษียณอายุราชการ และเพื่อให้หน่วยงานมีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนางานสู่ผู้ปฏิบัติของหน่วยงานให้กับผู้รับผิดชอบรุ่นต่อไป มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบของ Storytelling ในหัวข้อ "เทคนิคการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ" จากผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ นายสุรเดช  วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน น.ส. สุกัญญา ภู่พัฒนากุล ผู้อำนวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน นางสมพร  ศรีธูป ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนางสุจินดา  อภิวันทนกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานประกันสังคม
 
           สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำของกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงแรงงานที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ๗ คน กรมการจัดหางาน ๑๓ คน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ คน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ๑๙ คน สำนักงานประกันสังคม ๗ คน และสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ๑ คน
 
+++++++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
๒๐ กันยายน ๒๕๖๒