สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยฯ พบ‘หม่อมเต่า’ ขอสนับสนุนสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตร รปภ.

วันที่: 
03 ตุลาคม 2019

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสรับตำแหน่งและหารือประเด็นขอให้กระทรวงแรงงาน สนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะหารือในรายละเอียดกับสมาคมฯ เพื่อใช้สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเป็นสถานที่ฝึกอบรม

 

 

         เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายวัชรพล บุษมงคล นายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย และคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีและให้กำลังใจที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยนายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยฯ ได้หารือในประเด็นที่พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและศูนย์ฝึกเอกชนที่ได้รับการรับรองมีไม่เพียงพอทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้ระหว่างยื่นคำขอรับใบอนุญาตต้องขาดคุณสมบัติเป็นจำนวนมาก จึงขอให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการยื่นขอการรับรองเป็นสถานที่ฝึกอบรมฯ และได้รับอนุญาตให้เป็นสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยฯ จำนวน 1 แห่ง คือ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ แต่ในปัจจุบันยังไม่ได้มีการดำเนินการฝึกอบรมอยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นคำขอรับรองเป็นสถานฝึกอบรมฯ
         ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ ได้รับทราบข้อเสนอดังกล่าวของสมาคมฯ และขอให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ได้หารือกับสมาคมฯ เพื่อขอใช้สถานที่ของสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดให้เป็นสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยฯ ภาคละ 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง ทั้งนี้ สมาคมฯ จะสนับสนุนค่าวิทยากร และค่าอาหารในการฝึกสมาคมฯ โดยสามาคมฯ จะได้หารือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในรายละเอียดต่อไป

--------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
กัณติภณ คูสมิทธิ์ - ภาพ/
3 ตุลาคม 2562