"ผู้ตรวจแรงงาน" ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย เรื่อง นโยบายและบริการรองรับการปรับตัวแรงงานในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี

วันที่: 
04 ตุลาคม 2019

          วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากรในการอภิปราย เรื่อง นโยบายและบริการรองรับการปรับตัวแรงงานในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี ในงานสัมมนาเรื่อง รถยนต์ไฟฟ้า - ผลกระทบต่อการจ้างงาน ? ณ โรงแรมเมเปิล ถ.ศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพมหานคร
        การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ และมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการศึกษา เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีต่อแรงงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมในประเทศไทย" ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นต่องานวิจัยดังกล่าว รวมทั้งแนวทางในการจัดบริการรองรับแรงงานในยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านด้วยเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว

 

 

---------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
4 ตุลาคม 2562