‘ก.แรงงาน’ ประชุมจัดทำรายงาน 'Thailand Economic Assessment 2019’

วันที่: 
04 ตุลาคม 2019
          วันนี้ (4 ต.ค. 62) เวลา 15.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจาก OECD และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน Thailand Economic Assessment 2019 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ OECD จัดทำรายงาน Thailand Economic Assessment 2019 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคของประเทศ และเป็นแนวทางในการกำหนดประเด็นขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ช่วยให้ประเทศสามารถรับมือกับประเด็นท้าทายต่างๆ นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับทักษะและอาชีพในอนาคต (Skill and future of work) และการบูรณาการการค้าระหว่างประเทศ (Integration in international trade)
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
4 ตุลาคม 2562