'ปลัดแรงงาน'เปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เชื่อมความสัมพันธ์ นายจ้าง ลูกจ้าง ภาครัฐ

วันที่: 
06 ตุลาคม 2019

      ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล จัดโดยสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ณ บลูโอเมเจอร์ เมกา บางนา จ.สมุทรปราการ สร้างความสามัคคี ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง และภาครัฐ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี

 

 

        เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการกุศล ครั้งที่ 1/2562 ของสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ณ บลูโอเมเจอร์ เมกา บางนา จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย และคณะให้การต้อนรับ โดยปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการกุศลในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีเชื่อมสัมพันธไมตรีของคณะกรรมการบริหารฯ กับมวลสมาชิก ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์อันดีของผู้ใช้แรงงานกับฝ่ายนายจ้างและภาคราชการ ยังเป็นการส่งเสริมเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ที่นอกจากจะสนใจในการพัฒนาองค์กรของตนเองแล้วยังมีความห่วงใยและประสงค์ที่จะพัฒนาบุคลากรภายนอกองค์กรให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีคุณภาพสู่สังคม รวมทั้งการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อจัดหารายได้เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้ผู้ใช้แรงงาน นับเป็นการนำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เชื่อมโยงเข้ากับกิจกรรมการกุศลได้อย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
6 ตุลาคม 2562