‘ก.แรงงาน’ ร่วมประชุม ‘คกก. CSR หอการค้าไทย’

วันที่: 
07 ตุลาคม 2019
          วันนี้ (7 ต.ค. 62) เวลา 10.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ CSR หอการค้าไทย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 28 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก โดย หอการค้าไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ CSR หอการค้าไทย วาระประจำปี 2562-2563 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคคล องค์กรสมาชิก และภาคธุรกิจ ได้มีส่วนร่วมในงานจิตอาสาเพื่อสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน CSR และประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขระหว่างองค์กรภาคธุรกิจและภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม ให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข อันจะนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาโครงการ CSR ในปี 2562 - 2563 (โครงการสร้างงานเพื่อชุมชน โครงการสร้างโอกาสเพื่อนักโทษ โครงการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหญิง โครงการสร้างพื้นที่กีฬาให้เยาวชนในชุมชน) และ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดย่อย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
7 ตุลาคม 2562