ก.แรงงาน ประชุมหารือขอบเขตอำนาจหน้าที่ (TOR) ของ ASEAN TVET Council (ATC)

วันที่: 
08 ตุลาคม 2019

            วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ (TOR) ของ ASEAN TVET Council (ATC) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์