“หม่อมเต่า” ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (PIPO) จ.ชลบุรี

วันที่: 
09 ตุลาคม 2019

            วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (PIPO) จ.ชลบุรี ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (PIPO) ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย 

 

 

           ปัจจุบัน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (PIPO) ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีจำนวนเรือประมง ๑,๕๖๗ ลำ เป็นเรือขนาดต่ำกว่า ๓๐  ตันกรอส จำนวน ๕๘ ลำ และสูงกว่า ๓๐ ตันกรอส จำนวน ๔๘๓ ลำ มีจำนวนแรงงานต่างด้าวรวมทั้งสิ้น ๒,๕๔๑ คน แยกเป็น ชาย ๒,๓๔๔ คน หญิง ๑๙๗ คน สัญชาติกัมพูชา ๑,๗๐๖ คน เมียนมา ๖๖๒ คน ลาว ๑๖๘ คน และเวียดนาม ๕ คน

 

------------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว

สมภพ ศีลบุตร – ภาพ

๙ ตุลาคม ๒๕๖๒