ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ประชุมทบทวนตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ๖๓–๖๕

วันที่: 
30 ตุลาคม 2019

            วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมทบทวนตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES
--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์