ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

'ปลัดแรงงาน' เปิดงานเลี้ยงรับรองการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการมูลนิธิ ฟรีดริค เอแบร์ท ประเทศไทยคนใหม่

วันที่: 
31 ตุลาคม 2019

        วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดงานเลี้ยงรับรองการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการมูลนิธิ ฟรีดริค เอแบร์ท ประเทศไทยคนใหม่ ของคุณเวสน่า โรดิค (Ms.Vesna Rodic) ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมผ่านเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ในวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดี ฟรีดริคเอแบร์ท บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศเยอรมนี ผู้ยึดมั่นอุดมการณ์นำสังคมไปสู่ความสมดุลและความประนีประนอม อันเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิฯ ซึ่งมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท สำนักงานประเทศไทย เป็นพันธมิตรที่สนับสนุนการทำงานของกระทรวงแรงงานมาโดยตลอด นำมาสู่ประวัติศาสตร์และพัฒนาการด้านแรงงานตามลำดับ ตัวอย่างความร่วมมือที่สำคัญและเป็นที่ประจักษ์ คือ การริเริ่มระบบประกันสังคมในประเทศไทย ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากความร่วมมือร่วมใจของไตรภาคี นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน
      นายสุทธิฯ กล่าวต่อว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์และการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ภูมิภาค และโลก เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและคลื่นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ การพัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ กับความหวังที่ประเทศไทยจะต้องก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวางรากฐานและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมคนเพื่อรองรับ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC โดยได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรระบบการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ขึ้น เพื่อพัฒนาให้แรงงานมีทักษะฝีมือด้านเทคโนโลยีชั้นสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
      "สิ่งสำคัญและจำเป็นที่สุด คือ ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานด้านวิชาการ ในการทำงานแบบประชารัฐ ซึ่งรัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอด ด้วยการดำเนินงานในรูปแบบไตรภาคี และเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำประเทศไปสู่เป้าหมาย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" นายสุทธิฯ กล่าวในท้ายสุด

 

--------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
30 ตุลาคม 2562