ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน อบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๒๔

วันที่: 
08 พฤศจิกายน 2019

         วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายนิยม สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ ๒๔ ณ ห้องจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การทำงานเป็นทีม การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี และการพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน โดยเน้นการเรียนรู้ทั้งจากประสบการณ์ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาดูงาน และการลงมือฝึกปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียน กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๘ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๐ วัน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการบรรจุใหม่จากทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น ๑๒๗ คน ประกอบด้วย กรมการจัดหางาน ๓ คน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ คน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ๓๔ คน สำนักงานประกันสังคม ๕๘ คน และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ๑๒ คน

 

 

+++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / 

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒