ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง

                วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธนภัทร จิตเที่ยง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 จำนวน 11 โครงการ ในพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งแรงงานจังหวัดระยอง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ตามคำสั่งจังหวัดฯ ในคณะกรรมการชุดที่ 1 รับผิดชอบตรวจติดตามและประเมินผลฯ ทั้งหมด จำนวน 55 โครงการ  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองมากที่สุด