ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง ในฐานะเลขานุการคณะอนุ กก. ด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ใน คกก. ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้เชิญ ดร.อภิชาต ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ข้อมูลแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่คณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 (มุขหน้า) ศาลากลางจังหวัดระยอง ทั้งนี้ คณะอนุ กก. ด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม


.