วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ศูนย์เลี้ยงเด็ก

 

การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการและชุมชนภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ

กับ 5 กระทรวง ประกอบด้วย

 

- กระทรวงแรงงาน

- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- กระทรวงมหาดไทย

- กระทรวงศึกษาธิการ

- กระทรวงสาธารณสุข

- กระทรวงแรงงาน

 

 

 กระทรวงแรงงาน

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

        1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานทั้งในและนอกระบบแก่นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบ

กิจการ

       2. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการและชุมชนเพื่อเป็น

สวัสดิการ ให้แก่ผู้ใช้แรงงานและครอบครัว

       3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่องศูนย์เลี้ยงเด็กในสถาน

ประกอบ กิจการและชุมชน

 

 

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

1. การอนุญาตให้จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก

2. การตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

3. การสนับสนุนอาหารเสริมประเภทนม และสื่อพัฒนาการเด็กเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา

ด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

4. การประชุม สัมมนา สำหรับเจ้าของหรือผู้ทำการของสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อเป็นการ

แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วิธีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตลอดจนทราบถึงปัญหา

อุปสรรคของการดำเนินงานและการแก้ไข เพื่อให้เด็กที่ได้รับบริการได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ของเด็กอย่างมีคุณค่า

5. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ปฎิบัติงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก

 

 

 กระทรวงมหาดไทย

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามบทบาทหน้าที่และภารกิจ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่นและชุมชน

3. ศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพของรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ทั่วประเทศ

 

 

 กระทรวงศึกษาธิการ

 
1. จัดทำนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานประกอบกิจการ
2. จัดทำมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี และมาตรฐานตัวบ่งชี้การพัฒนา
คุณภาพเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก
3. ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ รูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการวิจัยรวมทั้งการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาครูพี่เลี้ยง
4. ติดตาม ดูแลคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาต่อเนื่องในการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป
6. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการปรับปรุง ซ่อมบำรุงศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ
ที่จดทะเบียนจัดตั้งโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

 

 

 

 กระทรวงสาธารณสุข

 

กรมอนามัย

 

1. สนับสนุนองค์ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ เช่น โภชนาการ สุขาภิบาล อาหาร

และน้ำ ทันตสาธารณสุข พัฒนาการเด็ก รวมถึงไอคิว (IQ) อีคิว (EQ) สุขภาพจิตและอนามัย

สิ่งแวดล้อม

2. สนับสนุนองค์ความรู้ในการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพให้กับผู้ดูแลเด็ก

3. ให้คำแนะนำส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของกรม

อนามัย

 

การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการและชุมชน

 

1. การจัดสวัสดิการแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งของกระบวนการบริหารงานบุคคล ซึ่งนายจ้าง

จำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้กับลูกจ้าง การจัดสวัสดิการมีหลายรูปแบบทั้งการบริหารและกิจกรรมต่างๆ เช่น รถรับ-ส่ง ชุดทำงาน การจัดแข่งขันกีฬา ฯลฯ

2. การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการเป็นการจัดสวัสดิการอีกรูปแบบหนึ่ง ที่นายจ้าง

ควรให้ความสำคัญเนื่องจากการจัดตั้งศู

 

 

ประโยชน์ในการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ

 

1. สร้างขวัญ กำลังใจในการทำงานให้แก่ลูกจ้าง

2. เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวให้แก่ลูกจ้างในการได้ดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด

3. เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ความเข้าใจร่วมกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และความผูกพัน

ที่มีต่อหน่วยงาน

4. สร้างการมีส่วนร่วมของลูกจ้าง และความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งศูนย์

เลี้ยงเด็ก

5. ลดความขัดแย้ง อัตราการเข้า-ออกงาน และการขาดงาน

6. ลูกจ้างสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ และได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อนายจ้างที่ดีของเขา

 

 

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

 

1. สำรวจความต้องการของพนักงาน ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เพื่อจัดเตรียมเด็ก

และกำหนดจำนวนเด็กให้เหมาะสมกับพื้นที่

 

2. จัดเตรียมสถานที่ที่ใช้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ 

 

2.1 ที่ตั้ง ไม่อยู่ในบริเวณที่เสี่ยงต่ออันตราย ได้แก่ บริเวณขนถ่ายแก๊ส น้ำมัน สารเคมี

หรือสารพิษ มลภาวะ ทั้งอากาศ แสงและเสียงที่มากเกินมาตรฐาน หากไม่สามารถหลีกเลี่ยง

ได้ต้องมีมาตรการป้องกันภาวะอุบัติภัยต่างๆ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 

 

พื้นที่ใช้สอยโดยเฉลี่ยประมาณ 2.00 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน จัดให้มีบริเวณพื้นที่ใน

และนอกอาคารที่สะอาดและปลอดภัย เหมาะที่จะให้เด็กทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ คือ เล่น เรียนรู้

รับประทานอาหาร นอน และทำความสะอาดร่างกายแยกเป็นสัดส่วน จากห้องรับประทานอาหาร ห้องส้วม และที่พักเด็กป่วย

 

3. การบริหารจัดการ

 

3.1 จัดให้มีบุคลากรที่จำเป็นในการดำเนินงานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก เช่น เจ้าของกิจการ

ผู้ดำเนินการ พยาบาล สถานพยาบาล ผู้เลี้ยงดูเด็ก ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก

ผู้ประกอบอาหาร ผู้ทำความสะอาด เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งๆ อาจทำหน้าที่เกินกว่าหนึ่งประการได้แต่ต้องมีจำนวน ที่เหมาะสมกับจำนวนเด็ก หรืออาจใช้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

ทำหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม 

 

3.2 คุณสมบัติของผู้เลี้ยงดูเด็กในศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการและชุมชน

- ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์

- มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจต้องผ่านการตรวจสุขภาพก่อนปฏิบัติงาน

- มีคุณวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และต้องผ่านการฝึกอบรม เรื่องการ

อบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก

 

3.3 อัตราส่วนระหว่างผู้เลี้ยงดูเด็กกับเด็ก

- เด็กอายุแรกเกิด – 2 ปี อัตราส่วน 1:3

- เด็กอายุ 2 – 3 ปี อัตราส่วน 1:8

- เด็กอายุ 3 – 4 ปี อัตราส่วน 1:12

- เด็กอายุ 4 – 6 ปี อัตราส่วน 1:20

 

3.4 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กที่ให้บริการรับเลี้ยงเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่มีเด็ก

จำนวน 6 คนขึ้นไป ต้องได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง การขออนุญาตจัดตั้งให้ติดต่อขออนุญาตจัด

ตั้งได้ที่

- ส่วนกลางให้ยื่นขอ ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โทร. 0 2659 6107,

หรือโทร 0 2659 6113

- ส่วนภูมิภาคให้ยื่นขอ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัด ณ จังหวัด

 

4. หน่วยงานที่ขอจัดตั้งหน่วยงานที่จัดอบรม / เปิดสอนหลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็ก / หลักสูตร

การดูแลเด็กเล็ก มีดังนี้

 

4.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

- สำนักพัฒนาสังคมจังหวัด

 

4.2 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด

นครปฐม

 

5. หน่วยงานที่บูรณาการความร่วมมือในการให้คำแนะนำส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัด

   ตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ มีดังนี้

 

5.1 กระทรวงแรงงาน

- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  กองสวัสดิการแรงงาน 

  โทร. 0 2245 6774, 0 2246 0383

- กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

 

5.2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

  สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก

  โทร. 0 2659 6107, 0 2659 6113

- กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่

- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

 

5.3 กระทรวงมหาดไทย

 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

  โทร. 0 2241 9021-3 ต่อ 116, 120

- องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

5.4 กระทรวงศึกษาธิการ

- สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

  โทร. 0 2628 5638-9 ต่อ 42, 46

- สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

  โทร. 0 2668 7123 ต่อ 243

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- สำนักตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการ

 

5.5 กระทรวงสาธารณสุข

- กรมอนามัย

  โทร. 0 2590 4255, 0 2590 4261

- ศูนย์อนามัยที่ 1-12

- สำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ

       >  เทศบาล

       >  องค์การบริหารส่วนตำบล