ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ใช้บริการของกรมการจัดหางาน

           สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนายจ้างในต่างประเทศ รับสมัครและคัดเลือกคนหางาน รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารในการเดินทาง ให้แก่คนหางาน แล้วจัดส่งคนหางานให้นายจ้าง โดยนายจ้างไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ สำหรับคนหางานจะเสียค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าธรรมเนียมทำพาสปอร์ต วีซ่า ตรวจโรค ทดสอบฝีมือและตรวจสอบประวัติอาชญากร

 ขั้นตอนการดำเนินงาน มีดังนี้   

         ขั้นตอนที่ 1 แจ้งความต้องการแรงงาน 

         ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกคนหางาน 

         ขั้นตอนที่ 3 การขอวีซ่าไปทำงาน 

         ขั้นตอนที่ 4 การจัดส่งคนหางาน