ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

การตรวจสุขภาพลูกจ้าง

 

         

         มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการเฝ้าระวังโรคจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทำให้ทราบภาวะสุขภาพและแนวโน้มการเจ็บป่วยของลูกจ้าง หรือหากลูกจ้าง เริ่มมีพยาธิสภาพ การเจ็บป่วย ในระยะเริ่มต้น จะได้มีการให้การรักษาหรือป้องกันได้ทันท่วงที นอกจากนี้ ยังสามารถนำมาวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาเพื่อประเมินมาตรการป้องกันต่างๆ ที่นำมาใช้นั้น ว่าได้ผลหรือมีประสิทธิภาพดีพอหรือไม่

 

 

ความหมายการตรวจสุขภาพลูกจ้าง

 

          คำจำกัดความ  ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน

           การตรวจสุขภาพลูกจ้าง  หมายถึง การตรวจร่างกายและสภาวะทางจิตใจ ตามวิธีทางการแพทย์ เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสม และผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างอันอาจเกิดจากการทำงานทั้งนี้การตรวสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง ให้ดำเนินการโดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นที่หนึ่ง ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรม ด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนด