ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการ

กฎหมายแรงงานสำหรับผู้ประกอบการ

กฏกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2554
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๑๓๗๗/๒๕๔๘ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ จัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชกฤษฎีกา กำหนดงานที่ให้มีการคุ้มครองแรงงานแตกต่างไปจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 บังคับแก่นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๗
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขออนุญาตทำงานของตนค่างด้าว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒