ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Biographical Data of Permanent Secretary, Ministry of Labour

 

นายสุทธิ  สุโกศล

Mr. Suthi Sukosol
  Permanent Secretary, Ministry of Labour