ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 1 การประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการด้านแรงงานและแผนปฎิบัติการ One Plan จังหวัดพังงา 20/09/2019
icon 2 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมโครงการร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสู่ Thailand 4.0 & EEC 20/09/2019
icon 3 สรจ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่3/2562 20/09/2019
icon 4 แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรีเข้าตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประการการ และรณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 20/09/2019
icon 5 สรจ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2562 20/09/2019
icon 6 สรจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล 20/09/2019
icon 7 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดโครงการ “วิพากษ์ประชาคมการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ผาแดง” 20/09/2019
icon 8 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนถึงในระดับพื้นที่/ชุมชน 20/09/2019
icon 9 สรจ.นครสวรรค์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ 20/09/2019
icon 10 โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดหนองบัวลำภูประจำปี 2562 20/09/2019
icon 11 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 20/09/2019
icon 12 สรจ.สระบุรี​ ​เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี​ ครั้งที่​ 2/2562​ 20/09/2019
icon 13 โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ประจำเดือนกันยายน 2562 20/09/2019
icon 14 แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมจัดพิธีส่งมอบบ้าน ภายใต้โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันสร้างบ้านผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส 20/09/2019
icon 15 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปทุมธานี 20/09/2019
icon 16 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2562 20/09/2019
icon 17 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี ณ ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 20/09/2019
icon 18 สรจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบรายงานการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการทบทวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20/09/2019
icon 19 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดเกษมสุริยัมนาจ ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 20/09/2019
icon 20 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 12/2562 ณ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังกวัดกาฬสินธุ์ 20/09/2019
icon 21 แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติเพื่อให้กำลังใจแก่พนักงานของบริษัทบริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด ที่ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 20/09/2019
icon 22 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ออกโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข ณ บ.นาขาม อ.เรณูนคร 20/09/2019
icon 23 แรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) และโครงการโรงงานสีขาว ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 20/09/2019
icon 24 จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ และสภากาแฟชาละวัน 20/09/2019
icon 25 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมประชุมประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายในรูปแบบสหวิชาชีพการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดของศาลจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลจังหวัดนนทบุรี 20/09/2019
icon 26 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี 20/09/2019
icon 27 แรงงานจังหวัดหนองคายจับมือ 9 องค์กร จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ สามล้อเครื่องรับจ้างต้นแบบ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว 20/09/2019
icon 28 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19/09/2019
icon 29 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562 19/09/2019
icon 30 สำนักงานแรงงงานจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำเดือนกันยายน 2562 19/09/2019