ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 1 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรม สภากาแฟ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของส่วนราชการ 24/07/2019
icon 2 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.) และโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 24/07/2019
icon 3 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคีหมู่ 6 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 24/07/2019
icon 4 แรงงานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปกป้องสถาบันชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย 24/07/2019
icon 5 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมออกปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อตรวจโรงงาน/สถานประกอบการด้านประมง เกษตร ปศุสัตว์ ณ บริเวณพื้นที่อำเภอสามพราน 24/07/2019
icon 6 แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก 24/07/2019
icon 7 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมการประชุมโครงการสมัชชาสวัสดิการสังคมระดับภาค หัวข้อ "ทิศทางการขับเคลื่อน Productive Welfare เพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน" ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตัน กรุงเทพมหานคร 24/07/2019
icon 8 แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดและร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง 24/07/2019
icon 9 แรงงานจังหวัดระยอง ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปิดการฝึกหลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด ณ วัดวังหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 24/07/2019
icon 10 สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา 24/07/2019
icon 11 แรงงานหนองคายร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดสัมมนาการปฏิบัติตามกฎหมายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน 24/07/2019
icon 12 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง สนับสนุนการขับเคลื่อน EEC ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา และเชื่อมโยงเศรษฐกิจรายสาขา ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้อง 1 ชั้น 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 24/07/2019
icon 13 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมโครงการสมัชชาสวัสดิการสังคม ระดับภาค หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อน Productive Welfare เพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตัน กรุงเทพมหานคร 23/07/2019
icon 14 สำนักงานแรงงานจังกหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แหล่งน้ำบึงงิ้ว 23/07/2019
icon 15 นายอำนาจ เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลำห้วยกุดหลด (บริเวณตรงข้าม Global House) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 22/07/2019
icon 16 สรจ.มหาสารคาม จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน 22/07/2019
icon 17 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลยร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22/07/2019
icon 18 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการรวมพลังแห่งความภัคดีโดยอาสาสมัครแรงงาน ณ วัดบางพูดนอก อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 22/07/2019
icon 19 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมออกให้บริการโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ 22/07/2019
icon 20 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ จุดชมวิวบ้านนาห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 22/07/2019
icon 21 สำนักงานแรงงานจังหวัดจังหวัดเลย เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 3 22/07/2019
icon 22 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ ณ บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 22/07/2019
icon 23 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดบอร์เดอร์ และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดเซรามิค 22/07/2019
icon 24 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการทำดอกไม้จ้นทน์และพวงหรีด ณ วัดวังหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 22/07/2019
icon 25 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2562 22/07/2019
icon 26 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3 การปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ 22/07/2019
icon 27 สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดโศภนาลัย ม.2 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 22/07/2019
icon 28 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตากร่วมกิจกรรม​ "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 22/07/2019
icon 29 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน จัดประชุมเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน 22/07/2019
icon 30 สรจ.สุโขทัย ร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัย 22/07/2019