ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Mookdahan province , share meet subcommittee wage rate minimum faculty ,

      

           

         when , on (day) 24 August 2552 the Mukdahan , get very meet subcommittee wage rate minimum province faculty , which , be the meeting time that 2/2552 ( , time at 3 of 2552) fiscal years by can meet to accompany with consider follow the economy , social , and the labor of a province , and follow up expenses necessary patrol of the labor lacks of the craftsmanship , ( , the labor for develop the craftsmanship ) , in the industrial sector , in order that , the meeting place will vote very meet time that 3/2552 for consider wage minimum Mukdahan rate , year 2553 in on (day) 10 September 2552 for guide wage minimum rate in year 2553 build [ wasp ] wage committee next ,

แหล่งที่มา: 
www.mol.go.th