ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่
icon 1 สนร.บรูไน ร่วมงาน THAILAND GRAND FAIR 2019 09/08/2019
icon 2 สนร.บรูไน ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทย เพื่อรักษาและขยายตลาดแรงงาน พบว่านายจ้างพอใจการทำงานของแรงงานไทย เนื่องจากมีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานเป็นอย่างดี 09/08/2019
icon 3 สนร.บรูไน ร่วมกับ สอท.จัดการแข่งขันกีฬาคนไทยสามัคคี ประจำปี 2562 ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร 08/08/2019
icon 4 สนร.บรูไน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 08/08/2019
icon 5 สนร. มาเลเซียร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในมาเลเซีย 08/08/2019
icon 6 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ต้อนรับอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ 08/08/2019
icon 7 สนร.บรูไน ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยนบริษัทต่างๆ จำนวน 5 แห่ง 06/08/2019
icon 8 คณะแพทย์ จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการตรวจสุขภาพแก่แรงงานไทย 06/08/2019
icon 9 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจนิเทศงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน 06/08/2019
icon 10 สนร.บรูไน ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทย 06/08/2019
icon 11 สนร.บรูไน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 06/08/2019
icon 12 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ต้อนรับอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ 06/08/2019
icon 13 สนร.สิงคโปร์ ร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ 06/08/2019
icon 14 ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น 06/08/2019
icon 15 สนร. มาเลเซียร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในมาเลเซีย 06/08/2019
icon 16 สนร.สิงคโปร์ ร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถงชั้น ๒ สถานเอกอัครราชทูต สิงคโปร์ 02/08/2019
icon 17 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เขต เสิ่งหว่าน ซึ่งเป็นสถานที่จัดสอบโดยให้นักศึกษาสอบตามกำหนด 25/07/2019
icon 18 สนร.สิงคโปร์ ร่วมบรรยายคณะผู้เข้าอบรมจากสำนักงานอัยการสูงสุด ณ สิงคโปร์ ให้เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการ รุ่น ๓ สถาบันพัฒนาข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด ในหัวข้อ "ปัญหาแรงงานไทยและการใช้ชีวิตของคนไทยในสิงคโปร์" 24/07/2019
icon 19 สนร. มาเลเซียร่วมกับฝ่ายกงสุลฯ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือหน่วยงานมาเลเซียในเมืองบินตูลูและมีรี รัฐซาราวัก พื่อเสริมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยตกทุกข์ ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ 24/07/2019
icon 20 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันแก่แรงงานไทย และ ร่วมกิจกรรมทำบุญเข้าพรรษา ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม เขตหยุ่นหลอง 18/07/2019
icon 21 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงาน ประจำปี 2562 ณ ชายหาด Gold Coast เขต นิวเทอริทอรื่ 12/07/2019
icon 22 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ให้โอวาทแรงงานไทยระบบ EPS ภาคอุตสาหกรรม 219 คน เน้นย้ำ ทำงานด้วยมานะอดทน อยู่ในกฎระเบียบ หลีกเลี่ยงอบายมุข 10/07/2019
icon 23 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน แก่แรงงานไทย และ ร่วมกิจกรรมทำบุญเข้าพรรษา ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม เขตหยุ่นหลอง 08/07/2019
icon 24 สนร.ไทเป จัดโครงการอบรมล่ามและอาสาสมัครแรงงาน และโครงการประชุมบริษัทจัดหางานเพื่อขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทย ประจำปี 2562 08/07/2019
icon 25 สนร. สิงคโปร์จัดกิจกรรมฟุตบอลแรงงานประจำปี ณ สนามกีฬาฟุตบอล Farrer Park สิงคโปร์ ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 05/07/2019
icon 26 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ณ หอพัก Westlite Mandai Dormitory ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔, Mandai Estate, ๐๑-๑๕, สาธารณรัฐสิงคโปร์ 04/07/2019
icon 27 สำนักงานแรงงาน เมืองเกาสงได้จัดโครงการอบรมกล่อมเกลาจิตใจแรงงานไทยในสถานประกอบการ ประจำปี 2562 ณ บริษัท Depo Auto Parts Ind. Co.,Ltd. เมืองไถหนาน โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพุทธบารมีเป็นวิทยากร มีแรงงานไทยสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 01/07/2019
icon 28 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในโอกาศ ตรวจนิแทศงานสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๒ 21/06/2019
icon 29 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ เผยแพร่ข่าวผู้โดยสารขาออกถูกปรับกรณีไม่สำแดงเงินสดต่อเจ้าพนักงาน 21/06/2019
icon 30 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ดำเนินกิจกรรมในวันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 20/06/2019