ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

ก.แรงงาน ประชุม คกก.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

Date: 
Monday, 16 September 2019

            วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

MOL Prepares for Senior Official and Ministerial Meeting on Labour for CLMTV Countries

Date: 
Thursday, 12 September 2019

            On September 12, 2019, at 14.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradech Waleeittikul chaired the preparations for the meeting for senior officials and ministers in the CLMTV countries. The meeting took place at the Strategy and Planning Division meeting room, 13th floor, Ministry of Labour.

 

Deputy Permanent Secretary of Labour Gives Special Lecture on Challenges of Working in an Aging Society

Date: 
Thursday, 12 September 2019

            On September 12, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Pol. Maj. Romayong Surakitbanharn gave a special lecture on the challenges of working with an aging society. The lecture was delivered at an academic seminar on the 2nd anniversary of the Institute for Continuing Education and Human Resources, on the topic of "Human Resource Development in the Thai Elderly Society". Director of the Institute for Continuing Education and Human Resources Assistant Professor Supachai Srisuchart welcomes participants.

ก.แรงงาน ประชุมเตรียมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV

Date: 
Thursday, 12 September 2019

            วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV โดยที่ประชุมได้พิจารณา ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น ๑๓ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

รองปลัดแรงงาน ปาฐกถาพิเศษ ความท้าทายของการทำงานกับสังคมผู้สูงอายุ

Date: 
Thursday, 12 September 2019

            วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

MOL Prepares Detailed Budgetary Request for 2021 Fiscal Year

Date: 
Monday, 09 September 2019

            On September 9, 2019, at 09.00 hours, Assistant to the Permanent Secretary of Labour Mr. Niyom Songkaew chaired the meeting to prepare a detailed budgetary request for the 2021 fiscal year, of the Office of the Permanent Secretary. The meeting discussed the preparation of the 2020 budget. It considered the process of Parliament and the preparation of the request for the budget in the 2021 fiscal year, of the Office of the Permanent Secretary. The meeting took place at the Prasong Rananant Meeting Room, 5th floor, Ministry of Labour.

 

 

ก.แรงงาน จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Date: 
Monday, 09 September 2019

            วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาการเตรียมการสำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในขั้นการพิจารณาของรัฐสภา และการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

MOL Commences Academic Seminar to Present Results of Case Study on Methods of Driving Labour Development to Advance the Economy of the Future

Date: 
Thursday, 05 September 2019

            The Labour Minister presided over the commencement and keynote address for the academic seminar to present the results of the study on "methods of driving labour development to advance the economy of the future; a case study of labour in the manufacturing, tourism service and agricultural sector and the elderly workforce." The event took place at the Chao Phraya Park Hotel, Bangkok.

 

รมว.แรงงาน เปิดงานวิชาการเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต

Date: 
Thursday, 05 September 2019

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษการสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง "แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต กรณีศึกษา : แรงงานในภาคการผลิต ภาคบริการท่องเที่ยว ภาคเกษตรและแรงงานสูงอายุ" ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

 

MOL Reviews Increase in Personnel Wages following Thai Workers Welfare Project in Korea

Date: 
Tuesday, 03 September 2019

            On September 3, 2019, at 11.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Pol.Maj. Romayong Surakitbanharn chaired the meeting to review the increase in personnel wages following the Thai Workers Welfare Project in Korea for the 2020 annual budget. The meeting took place at Thep 2 meeting room, 14th floor, Department of Employment, Ministry of Labour.

 

Syndicate content